1. B&B BlueBells (hierna “BlueBells”) aanvaardt aanvragen voor beschikbaarheid, reservering of eventuele wijzigingen, slechts indien ze gebeuren via e-mail of telefonisch onderhoud. Elke bevestiging van BlueBells zal steeds schriftelijk (e-mail) gebeuren. Enige telefonische informatie betreffende een reservering is steeds informatief.
  2. Het verblijf van de klant is enkel gegarandeerd door de ontvangst van een voorschot, waarvan het bedrag overeenkomt met 25 procent van het totale bedrag van het verblijf en is aftrekbaar van de betaling van het totale bedrag. Dit dient te gebeuren binnen de 48 uur na reservatie. De betaling van het voorschot betekent eveneens de aanvaarding van onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden.
  3. Indien de klant een reservatie annuleert of niet komt opdagen, heeft BlueBells recht op een schadevergoeding. Wordt er 1 maand of langer voor het verblijf geannuleerd, zal de klant geen kosten moeten dragen. Gebeurt de annulering tussen 4 en 2 weken voor het verblijf dan zal de klant gehouden zijn tot 50 procent van de kostprijs van de eerste overnachting. Annuleert de klant tussen 2 weken en 1 week voor het verblijf, betaalt de klant 75 procent van de kostprijs van de eerste overnachting. Indien de annulering zich voordoet minder dan een week voor het verblijf of komt de klant niet opdagen, draagt deze 50 procent van de kostprijs van de volledige boeking.
  4. De kamers van BlueBells zijn beschikbaar vanaf het uur van afspraak. Indien de klant vroeger aankomt, dient deze te verwittigen ten laatste de dag voor aankomst. De kamers dienen, de dag van vertrek, beschikbaar te zijn ten laatste om 13 uur ’s middags of in overeenstemming met eventuele afspraak met BlueBells.
  5. De klant is ertoe verplicht eventuele klachten te melden tijdens zijn verblijf, teneinde BlueBells de mogelijkheid te bieden hieraan te verhelpen. Klachten betreffende geleverde diensten dienen schriftelijk te gebeuren binnen een tijdspanne van 14 dagen na het verblijf van de klant.
  6. De klant staat in voor iedere schade toegebracht aan de gebouwen en toebehoren van BlueBells en zal hiervoor BlueBells volledig vergoeden. Dit zowel voor de accidentele als niet-accidentele schade.
  7. De aansprakelijkheid van BlueBells wordt beoordeeld volgens het principe van de middelen- en inspanningsverbintenissen, zonder dat BlueBells hierbij als bed & breakfast een bepaald resultaat kan waarborgen. De aansprakelijkheid is hoe dan ook strikt beperkt tot de waarde van de overeenkomst. BlueBells is bovendien enkel en alleen aansprakelijk wanneer de klant aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan. BlueBells is niet aansprakelijk voor accidentele of niet accidentele lichamelijke schade aan klanten of derden toebracht. Tevens kan BlueBells niet aansprakelijk worden gesteld met betrekking tot gestalde voertuigen betreffende eventuele schade en/of diefstal, verdwijning en/of beschadigingen van voorwerpen die zich in of aan het voertuig bevinden. Het deponeren van welk voorwerp of van welke materialen ook in de lokalen, installaties of kamers gebeurt uitsluitend op het risico van het cliënteel of van de bezoekers.
  8. In geval van geschil omtrent de interpretatie en/of uitvoering van de overeenkomst met de klant, zijn alleen de Rechtbanken van Antwerpen bevoegd om recht te spreken krachtens de Belgische Wetgeving.
  9. Indien een bepaalde bepaling om één of andere reden ongeldig zou bevonden worden, blijven overige bepalingen onverkort van toepassing en wordt de ongeldig bevonden bepaling vervangen door de dichtst benaderende bepaling dewelke wettelijk mogelijk is.